สรุป

วันที่ 28 มีนาคม 2559 เวลา 15.00

ยอด 572,451 ขาดส่ง 129,300 คง 443,151

ยอดเลี้ยง 37,220

ชื่อ
สกุล
1
บุญเอื้อ
ส.
7,100
มนตรี
ป.
7,100
มนัฐพันธ์
ป.
7,100
สุวิชชา
ค.
7,100
2
ไพฑูรย์
น.
6,500
จตุพร
ส.
6,100
ธีรศักดิ์
ค.
5,100
ภูวเมศวร์
ส.
5,100
3
มนต์ชัย
พ.
*** 3,000
ดุษฎียากร
ก.
4,500
พุทธินันท์
พ.
4,500
กิตติพงษ์
ป.
4,100
กัษมินทร์
ส.
4,000
เทพนิมิต
น.
3,600
4
โกวิท
ส.
3,000
ประภพ
จ.
3,000
รุ่งเรือง
ม.
3,000
ภิญโญ
ร.
3,000
อำนาจ
ช.
*** 0
วิรพงค์
จ.
2,900
มนตรี
ศ.
2,100
กฤษณ์
ส.
2,000
คมสัน
จ.
2,000
พีระชิต
ห.
2,000
ภูวดล
น.
2,000
พิพัฒน์
ม.
2,000
เจนณรงค์
จ.
2,000
นาวิน
ส.
2,000
เนติ
ห.
2,000
พานุรัตน์
อ.
*** 0
ศิริพงษ์
น.
1,900
สุเนตร
ค.
1,500
5
กวีวัฒน์
ก.
1,000
กฤษณชัย
ย.
1,000
กีรติ
ส.
1,000
เฉลิมศักดิ์
ช.
1,000
เชษฐา
ศ.
1,000
ทวีศิลป์
ค.
1,000
ทัศนัย
ผ.
1,000
ธนภูมิ
ป.
1,000
นภดล
บ.
1,000
พงศกร
พ.
1,000
ภาคภูมิ
บ.
1,000
ภูมิสิทธิ์
ด.
1,000
ยี่พญา
ย.
1,000
ยุทธพงษ์
ส.
1,000
วรรณา
อ.
1,000
สามารถ
ค.
1,000
อำนาจ
เอี่ยม.
1,000
อุเทน
น.
1,000
6
กนก
ก.
0
กรกฎ
บ.
0
กมลศักดิ์
ว.
0
กสานต์
อ.
0
กิตตินันท์
บ.
0
กิตติศักดิ์
น.
0
คณิตพงษ์
ว.
0
คูณอนันต์
จ.
0
จตุพล
ส.
0
ฉัตรชัย
ด.
0
เชิดพงษ์
ก.
0
ชัยชาญณรงค์
ว.
0
ชัยวุฒิ
ย.
0
ชัยประสิทธิ์
ส.
0
ณัฐกิจ
ส.
0
ณัฐวุฒิ
ก.
0
ณรงค์ศักดิ์
จ.
0
ธัญญ์ธวัช
ก.
0
ธีรยุทธ
ภ.
0
ธุวพล
ท.
0
จิณณ์ณัฏฐ์
พ.
0
ชาย
อ.
0
พลากร
ส.
0
ณัฐพงษ์
ว.
0
ธิติพันธุ์
พ.
0
ทยารักษ์
พ.
0
เทพธวัช
ช.
0
พีรพัฒน์
จ.
0
เด่นชัย
ห.
0
ตะวัน
บ.
0
นิติวัฒน์
อ.
0
นรินทร์
ถ.
-1,000
นิพนธ์
ช.
0
นิรุจน์
ส.
0
นพนัย
ส.
0
นพพล
จ.
0
นราธิป
ส.
0
บัญชา
ด.
0
บุญญฤทธิ์
ส.
0
บุญนำ
ก.
0
บุรินทร์
ว.
0
ประมวล
ศ.
0
ปริญญา
ธ.
0
เปรมศักดิ์
ด.
0
พรหมศร
ฮ.
0
พิเชษฐ์
ม.
0
พีริศร
ป.
0
ภาคภูมิ
พ.
0
มงคล
พ.
0
มนัส
ฝ.
0
ราชนวินทร์
ป.
0
ร่มเกล้า
ป.
0
วัชระ
ค.
0
วัชระ
ล.
0
วิบูลย์
ค.
0
วิชภพ
ถ.
0
วิชัย
ส.
0
วิโรจน์
อ.
0
วีระเดช
ต.
0
วีรพงษ์
น.
0
เวชกุล
ช.
0
ศราวุธ
ส.
0
ศราวุธ
ส.
0
ศุภกร
ป.
0
เศรษฐศิริ
ศ.
0
สกรรจ์
ธ.
0
สมปรารถนา
พ.
0
สิงหา
ค.
0
สุกรรณ์
จ.
0
สุรจักษ์
ด.
0
สุรเชษฐ์
ก.
0
สุวิทย์
ค.
0
เสกสรรค์
ม.
0
อมร
ต.
0
อภิชาต
น.
0
อัศวิน
ค.
0
อรรถพร
พ.
0
อรรถพร
ห.
0
อลงกรณ์
ร.
0
อาคม
ว.
0
อำนาจ
อุ่น.
0
อัตนันท์
พ.
0
เอกชัย
ก.
0
เอกราช
ส.
0
เอกรัฐ
ถ.
0
ธีรพงศ์
อ.
0
พีรพงษ์
ส.
0

 

Leave a Reply