นายเรือ ๙๗

จ่ายค่าเสื้อเรือของพ่อ ต.91 https://docs.google.com/spreadsheets/d/1e16V7ABvgryr-2tnK8x4pEabWhwLw-0bGlJPNjG776Y/edit?usp=sharing

สกรรจ์ฯ ธ.ทหารไทย 0132993247

 

 

 

 

 

 

 

ระเบียบรุ่น 2562 ดาวน์โหลด

ระเบียบนักเรียนนายเรือรุ่นที่ 97 พ.ศ. 2546

เพื่อให้การดำเนินการบริหารกิจกรรมรุ่น และสวัสดิการรุ่นของนักเรียนนายเรือรุ่นที่ 97 เป็นไปตามวัตถุประสงค์และมีประสิทธิภาพ จึงได้วางระเบียบนี้ขึ้นไว้เพื่อใช้ปฏิบัติ ดังนี้
ข้อ.1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ ระเบียบนักเรียนนายเรือรุ่นที่ 97 พ.ศ.2546 ”
ข้อ.2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศต่อนักเรียนนายเรือรุ่นที่ 97 โดยส่วนรวม และประธานกรรมการรุ่นนักเรียนนายเรือรุ่นที่ 97 ลงนามเห็นชอบ
ข้อ.3 ให้ยกเลิก “ ระเบียบนักเรียนนายเรือรุ่นที่ ๙๗ ว่าด้วยการบริหารและสวัสดิการของรุ่น พ.ศ. ๒๕๔๓“
ข้อ.4 บรรดาระเบียบ กฎ ข้อบังคับอื่นที่มีวางระเบียบไว้แล้วหรือได้ออกมาในภายหลัง ซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ.5 ในระเบียบนี้
“ นักเรียนนายเรือรุ่นที่ 97“ หมายความว่า นักเรียนเตรียมทหารหรือนักเรียนจ่าที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักเรียนนายเรือ พ.ศ. 2542 ตามระเบียบของโรงเรียนนายเรือ
“ สมาชิก“ หมายความว่า นักเรียนนายเรือรุ่นที่ 97
“ ครอบครัว” หมายความว่า บิดา มารดา ภรรยา บุตร ตามกฎหมาย หรือผู้อุปการะเลี้ยงดู
“ รุ่น” หมายความว่า รุ่นของนักเรียนนายเรือรุ่นที่ 97
“ คณะกรรมการรุ่น” หมายความว่า สมาชิกที่ได้รับเลือกให้ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้บัญญัติไว้ตามระเบียบนี้อย่างเคร่งครัด
“ กิจกรรมรุ่น” หมายความว่า กิจกรรมในเชิงสร้างสรรรวมถึงงานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปีที่กระทำภายในรุ่นหรือร่วมกิจกรรมสาธารณะกับสถาบันอื่น
“ สวัสดิการรุ่น” หมายความว่า สิ่งที่เอื้ออำนวยให้สมาชิกหรือครอบครัวมีชีวิตและสภาพการทำงานที่ดี
“ เงินบำรุงรุ่น” หมายความว่า เงินที่สมาชิกต้องนำจ่ายเข้ารุ่นตามวันเวลาที่เหรัญญิกรุ่นประกาศเพื่อใช้ในกิจกรรมรุ่นหรือสวัสดิการรุ่น
ข้อ.6 ให้ประธานรุ่นเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้และให้มีอำนาจ
(6.1) เลือกคณะกรรมการบุคคลใดบุคคลหนึ่งให้ดำรงตำแหน่งประธานในที่ประชุมชั่วคราวแทนตนและให้มีอำนาจตามข้อ 22
(6.2) ให้ความเห็นชอบในการที่ประธานพรรคเหล่าแต่งตั้งที่ปรึกษา
(6.3) ประชุมสมาชิกเพื่อดำเนินการตามข้อ.(27.3)และข้อ.(31.2)
(6.4) ลงนามอนุมัติตามข้อ 23

หมวดที่ 1
วัตถุประสงค์
ข้อ.7 วัตถุประสงค์แห่งระเบียบนี้
(7.1) เพื่อเป็นแม่บทให้แก่ระเบียบ กฎ ข้อบังคับที่จะออกมาภายหลังเพื่อใช้บังคับแก่สมาชิก
(7.2) เพื่อให้การปฏิบัติของสมาชิกหรือการปฏิบัติต่อสมาชิกเป็นไปในแนวทางเดียวกัน
ข้อ.8 วัตถุประสงค์ในการดำเนินการบริหารกิจกรรมรุ่น
(8.1) เพื่อรวมกลุ่มสร้างเสริมความรักความสามัคคี และความสัมพันธ์ภายในรุ่น
(8.2) เพื่อให้เป็นศูนย์กลางแจ้งความเคลื่อนไหวและประสานงานภายในรุ่น
(8.3) ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมรุ่นให้ดำเนินอยู่เสมอ
(8.4) เผยแพร่และธำรงค์ไว้ซึ่งเกียรติยศของโรงเรียนนายเรือและสมาชิกในทุกๆด้าน
ข้อ.9 วัตถุประสงค์ในการดำเนินการและบริหารสวัสดิการรุ่น
(9.1) เพื่อให้การดำเนินการบริหารสวัสดิการรุ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
(9.2) เพื่อกระตุ้นให้สมาชิกเสียสละ ช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของสมาชิกและครอบครัว
(9.3) เพื่อให้สมาชิกได้รับความยุติธรรมและเสมอภาคในสวัสดิการรุ่น

หมวดที่ 2
คณะกรรมการ
ข้อ.10 ให้มีคณะกรรมการรุ่นประกอบด้วย ประธานกรรมการรุ่น เหรัญญิกรุ่น ประธานพรรคเหล่า เหรัญญิกพรรคเหล่า รวมทั้งกรรมการฝ่ายต่างๆที่คณะกรรมการรุ่นให้ความเห็นชอบจัดตั้งขึ้น เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบนี้
ข้อ.11 ประธานรุ่นคือ สมาชิกที่ได้รับเลือกจากสมาชิกและให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการรุ่นอีกตำแหน่งหนึ่ง มีจำนวน 1 นาย
ข้อ.12 เหรัญญิกรุ่นคือ สมาชิกที่ได้รับเลือกจากสมาชิกและให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการรุ่นอีกตำแหน่งหนึ่ง มีจำนวน 1 นาย
ข้อ.13 ประธานพรรคเหล่าคือ สมาชิกของแต่ละพรรคเหล่าที่ได้รับเลือกจากสมาชิกแต่ละพรรคเหล่ามีจำนวน 7 นาย
ข้อ.14 เหรัญญิกพรรคเหล่าคือ สมาชิกของแต่ละพรรคเหล่าที่ได้รับเลือกจากสมาชิกแต่ละพรรคเหล่าและให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการพรรคเหล่าอีกตำแหน่งหนึ่ง มีจำนวน 7 นาย
ข้อ.15 คุณสมบัติของคณะกรรมการรุ่น
(15.1) เป็นสมาชิก
(15.2) เป็นผู้มีความรู้ความสามารถเป็นที่ยอมรับของสมาชิกคนอื่นๆ
(15.3) เป็นผู้มีความรับผิดชอบ กระตือรือล้นที่จะปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จลุล่วงและมีประสิทธิภาพ
(15.4) ปฏิบัติตามระเบียบนี้อย่างเคร่งครัด
ข้อ.16 คณะกรรมการรุ่นมีสิทธิและหน้าที่
(16.1) มีหน้าที่ตามข้อ.19
(16.2) มีสิทธิตามข้อ.21และสิทธิอื่นใดที่สมาชิกพึงมี
(16.3) ให้เหรัญญิกรุ่น แจ้งข่าววันเวลาในการประชุมรุ่นและผลของการประชุมรุ่นทั้งหมดผ่านเหรัญญิกพรรคเหล่าเพื่อแจ้งให้สมาชิกทราบ
(16.4) คณะกรรมการรุ่นชุดเก่าส่งมอบหน้าที่และผลการดำเนินงานที่ผ่านมาให้คณะกรรมการรุ่นชุดใหม่ทราบ
ข้อ.17 คณะกรรมการรุ่นไม่มีสิทธิและหน้าที่
(17.1) จัดกิจกรรมรุ่นที่นำมาซึ่งความเสื่อมเสียต่อชื่อเสียงของโรงเรียนนายเรือ และสมาชิก
(17.2) นำเงินสวัสดิการรุ่นไปใช้ในกิจกรรมที่เอื้อประโยชน์ต่อตนเองหรือเพียงกลุ่มบุคคล หรือไปใช้หาประโยชน์ในทางที่ผิดกฎหมาย
(17.3) เรียกร้องเงินค่าตำแหน่งจากรุ่น
ข้อ.18 คณะกรรมการรุ่นจะอยู่ในตำแหน่งคราวละ 4 ปี
ข้อ.19 คณะกรรมการรุ่นจะประชุมกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการดำเนินการบริหารกิจกรรมรุ่นและสวัสดิการรุ่น รวมถึงแถลงผลงานในปีที่ผ่านมาและกำหนดวันเวลาที่เหมาะสมในการจัดกิจกรรมรุ่นในครั้งต่อไป โดยเหรัญญิกรุ่นเป็นผู้แจ้งกำหนดการในการประชุมรุ่น
ข้อ.20 คณะกรรมการรุ่นจะประชุมกันได้เมื่อมีองค์ประชุม 3 ใน 4 ของคณะกรรมการรุ่น
ข้อ.21 คณะกรรมการรุ่นเท่านั้นที่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมยกเว้นประธานกรรมการรุ่นและบุคคลตามข้อ.(6.1)แต่ให้มีอำนาจตามข้อ.22
ข้อ.22 มติคณะกรรมการรุ่น ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของคณะกรรมการที่เข้าประชุม ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานกรรมการรุ่นหรือบุคคลตามข้อ.(6.1)เป็นผู้ชี้ขาดและเป็นอันสิ้นสุด
ข้อ.23 คณะกรรมการรุ่นสามารถออกระเบียบใดๆสำหรับการดำเนินการบริหารกิจกรรมรุ่นหรือสวัสดิการรุ่นหรือวางระเบียบกำหนดหน้าที่ของคณะกรรมการแต่ละบุคคลเพิ่มเติมเพื่อมอบหมายให้ทำหน้าที่พิเศษในด้านต่างๆได้ตามความเหมาะสม
ข้อ.24 ประธานพรรคเหล่า สามารถแต่งตั้งที่ปรึกษาหรือมอบหมายหน้าที่ให้สมาชิกเพื่อดำเนินการประสานงานในกิจกรรมรุ่นหรือสวัสดิการรุ่นได้ตามความเหมาะสมโดยให้อยู่ในดุลยพินิจของประธานกรรมการรุ่นตามอำนาจข้อ.(6.2)
ข้อ.25 สมาชิกสามารถเข้ารับฟังการประชุมตามข้อ.19 ได้แต่ไม่มีสิทธิตามข้อ.21
ข้อ.26 เมื่อมีปัญหาใดๆเกี่ยวกับการดำเนินการบริหารกิจกรรมรุ่นหรือสวัสดิการรุ่นหรือการปฏิบัติของสมาชิก ให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการรุ่นพิจารณา เมื่อการพิจารณาของคณะกรรมการรุ่นได้ผลเป็นประการใดให้ถือผลการพิจารณานั้นเป็นข้อยุติ
ข้อ.27 การพ้นจากตำแหน่งของคณะกรรมการรุ่น
(27.1) ออกตามวาระ
(27.2) ตาย
(27.3) มีมติของสมาชิกเกินกว่ากึ่งหนึ่งของสมาชิกทั้งหมด
ข้อ.28 ให้สมาชิกเสนอชื่อคณะกรรมการรุ่นตามข้อ.11,12,13,14 ที่ไม่เข้าลักษณะตามข้อ.15 ต่อประธานรุ่นเพื่อให้ดำเนินการให้เป็นไปตามข้อ.(27.3)
ข้อ.29 ให้ประธานกรรมการรุ่น หรือเหรัญญิกรุ่น หรือคณะกรรมการเรียงอาวุโสดังนี้ พรรคนาวิน(ปากเรือ) พรรคกลิน พรรคนาวิกโยธิน พรรคนาวินเหล่าบริหารศาสตร์ พรรคนาวินเหล่าอุทกศาสตร์ ตำรวจน้ำ อำนวยการคัดเลือกกรรมการรุ่นคนใหม่แทนกรรมการรุ่นคนเก่าตามเหตุผลข้อ.27 โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขตามข้อ.11,12,13,14

หมวดที่ 3
สมาชิก
ข้อ.30 การปฏิบัติของสมาชิก
(30.1) สมาชิกดำเนินการส่งเงินค่าบำรุงรุ่นประจำปีๆละ 500 บาท หรือตามมติคณะกรรมการรุ่นซึ่งจะแจ้งให้ทราบเป็นคราวๆไป
(30.2) ช่วยออกค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการจัดกิจกรรมรุ่น ตามมติคณะกรรมการรุ่นซึ่งจะแจ้งให้ทราบเป็นคราวๆไป
(30.3) แจ้งข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับตัวสมาชิกและครอบครัว หรือเกี่ยวกับสมาชิกคนอื่นๆให้คณะกรรมการรุ่นทราบอยู่เสมอ
(30.4) เสนอแนะข้อคิดเห็นหรือข้อควรปรับปรุงในการดำเนินการเกี่ยวกับกิจกรรมรุ่นหรือสวัสดิการรุ่น ส่งข้อเขียนเรื่องราวที่เป็นประโยชน์เพื่อลงในวรสารหรืออนุสารที่รุ่นได้จัดทำขึ้น
(30.5) ดำเนินการคัดเลือกบุคคลตามข้อ.11,12,13,14 ตามเหตุผลข้อ.27
(30.6) เข้าร่วมประชุมตามอำนาจประธานรุ่นข้อ.(6.3)
(30.7) รับทราบผลงานประจำปี และติดตามความเคลื่อนไหวต่างๆของรุ่นตามที่คณะกรรมการรุ่นได้แจ้งให้ทราบ
(30.8) ปฏิบัติตามระเบียบนักเรียนนายเรือรุ่นที่ 97 พ.ศ.2546 และมติคณะกรรมการรุ่นอย่างเคร่งครัด
(30.9) ร่วมกิจกรรมรุ่นตามวันเวลาตามที่คณะกรรมการรุ่นได้แจ้งให้ทราบ
(30.10) ใช้สิทธิรับเงินสวัสดิการรุ่นโดยแจ้งเรื่องให้เหรัญญิกพรรคเหล่าทราบเพื่อดำเนินการตามข้อ. 35ต่อไป
ข้อ.31 การพ้นสถานภาพสมาชิก
(31.1) ตาย
(31.2) มีมติของสมาชิกเกินกว่า 3 ใน 4 ของสมาชิกทั้งหมด โดยประธานรุ่นใช้อำนาจตามข้อ.(6.3)
ข้อ.32 การอุทธรณ์คืนสถานภาพสมาชิก
(32.1) ให้สมาชิกตามมติข้อ.(31.2) ยื่นคำร้องอุทธรณ์คืนสถานภาพสมาชิกพร้อมหนังสือชี้แจงเหตุผลต่อประธานพรรคเหล่า
(32.2) ประธานพรรคเหล่าเสนอคำร้องอุทธรณ์คืนสถานภาพสมาชิกต่อประธานรุ่น
(32.3) ประธานรุ่นนำเรื่องเข้าที่ประชุมรุ่นประจำปีเพื่อพิจารณาคำร้องดังกล่าว
(32.4) กรณีคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติให้คืนสถานภาพสมาชิกต้องมีมติคณะกรรมการด้วยคะแนนเสียงทั้งหมดและให้คณะกรรมการรุ่นทำข้อตกลงในการส่งเงินบำรุงรุ่นที่ค้างส่งทั้งหมดและข้อกำหนดเพื่อควบคุมความประพฤติของสมาชิกเป็นรายๆไปตามเห็นสมควร
(32.5) กรณีคณะกรรมการพิจารณาไม่อนุมัติให้คืนสถานภาพสมาชิก ให้สมาชิกยื่นคำร้องอุทธรณ์คืนสถานภาพสมาชิกพร้อมหนังสือชี้แจงเหตุผลในรอบสมาชิกชุดใหม่ เพื่อดำเนินการตามข้อ.32 ต่อไป

หมวดที่ 4
การเงิน
ข้อ.33 รายได้ของรุ่น ได้จาก
(33.1) เงินบำรุงรุ่นประจำปีจากสมาชิก จำนวนตามข้อ.30.1
(33.2) เงินค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรุ่นจากสมาชิก จำนวนตามข้อ.30.2
(33.3) เงินผลประโยชน์จากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารหรือจากสถาบันทางการเงิน
(33.4) จากทางอื่นๆที่ถูกต้องตามกฎหมาย
ข้อ.34 ค่าใช้จ่ายของรุ่น
(34.1) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรุ่นตามที่คณะกรรมการฝ่ายต่างๆได้เสนอในที่ประชุมรุ่นและได้รับอนุมัติ
(34.2) ค่าใช้จ่ายอันเนื่องจากเงินสวัสดิการรุ่น
ข้อ.35 อำนาจในการอนุมัติสั่งจ่ายเงิน
(35.1) เหรัญญิกรุ่นมีอำนาจในการฝากและถอนเงินจากบัญชีธนาคารหรือจากสถาบันทางการเงินแต่เพียงผู้เดียว ในวงเงินและโอกาสตามมติของคณะกรรมการรุ่น
(35.2) ให้ประธานกรรมการรุ่น เหรัญญิกรุ่น และประธานแต่ละพรรคเหล่า ลงลายมือชื่อรับทราบในแบบฟอร์มการอนุมัติสั่งจ่ายเงิน
(35.3) ให้เหรัญญิกรุ่นดำเนินการจ่ายเงินสวัสดิการรุ่นแก่สมาชิกโดยมิได้รอช้า
ข้อ.36 การเก็บรักษาเงินรุ่น
(36.1) เก็บรักษาเงินรุ่น ในรูปแบบของการฝากธนาคารหรือฝากสถาบันทางการเงินที่มั่นคง โดยเปิดบัญชีเงินฝากกับธนาคารหรือสถาบันทางการเงินใดก็ได้ตามคณะกรรมการรุ่นเห็นสมควร โดยแบ่งเป็น
(36.1.1) บัญชีเงินฝากเพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมรุ่น โดยใช้ชื่อบัญชีของเหรัญญิกรุ่นในขณะนั้น
(36.1.2) บัญชีเงินฝากเพื่อวัตถุประสงค์สวัสดิการรุ่น โดยใช้ชื่อบัญชีของเหรัญญิกรุ่นในขณะนั้น
ข้อ.37 การสิ้นสุดของเงินรุ่น
(37.1) เมื่อถึงปีพ.ศ. 2600 ให้คณะกรรมการรุ่นในขณะนั้นนำเงินตามข้อ.(36.1.1) และข้อ.(36.1.2) ให้เป็นเงินทุนเพื่อการศึกษาแก่สถานศึกษาใดๆ หรือบริจาคให้แก่มูลนิธิใดๆ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการรุ่นพิจารณาเห็นสมควร

หมวดที่ 5
สวัสดิการรุ่น
ข้อ.38 ผู้มีสิทธิรับเงินสวัสดิการรุ่น
(38.1) สมาชิก
(38.2) ภรรยา บุตร
(38.3) บิดา มารดา ผู้อุปการะเลี้ยงดู
ข้อ.39 ในกรณีเสียชีวิต
(39.1) สมาชิกเสียชีวิต รุ่นเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ 1 คืน พร้อมพวงหรีดในนามรุ่น เงินสวัสดิการรุ่น รวมเป็นเงิน 35,000 บาท
(39.2) ครอบครัวเสียชีวิต จัดพวงหรีดในนามรุ่น เงินสวัสดิการรุ่นมอบแก่สมาชิก รวมเป็นเงิน 5,000 บาท
ข้อ.40 ในกรณีประสบอุบัติเหตุทุกกรณี (เฉพาะสมาชิก)
(40.1) ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หมายถึง ทุพพลภาพไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดๆ ถึงขนาดไม่สามารถประกอบอาชีพประจำหรืออาชีพอื่นๆได้โดยสิ้นเชิงตลอดไป โดยการทุพพลภาพนั้นจะต้องเกิดขึ้นไม่น้อยกว่า 180 วัน และกรณีต่อไปนี้ถือเป็นการทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงด้วย
– ตาบอดสนิททั้งสองข้างและไม่มีทางรักษาให้หายได้
– สูญเสียมือหรือเท้าทั้งสองข้าง หรือมือข้างหนึ่งกับเท้าอีกข้างหนึ่ง
– ตาบอดสนิทและไม่มีทางรักษาให้หายได้ข้างหนึ่งกับสูญเสียมือหรือเท้าอีกข้างหนึ่ง
รับเงินสวัสดิการรุ่น 10,000 บาท งดส่งเงินบำรุงรุ่นตามข้อ.(30.1) และค่าใช้จ่ายตามข้อ.(30.2) ให้ได้รับเงินสวัสดิการรุ่นรายปีๆละ 3,500 บาท และมีสิทธิอื่นเทียบเท่าสมาชิกทุกอย่าง
(40.2) นอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล จัดของเยี่ยมภายในวงเงิน 500 บาท
ข้อ.41 ในกรณีต้องคดีทั้งทางแพ่งและทางอาญา
(41.1) เรื่องอยู่ในชั้นศาล ให้ได้รับเงินสวัสดิการรุ่นตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 3,000 บาท เพื่อใช้ในการต่อสู้คดี
(41.2) จำคุกตามคำสั่งศาล งดส่งเงินบำรุงรุ่นตามข้อ.(30.1) และค่าใช้จ่ายตามข้อ.(30.2) ให้ได้รับเงินสวัสดิการรุ่นรายปีๆละ 3,500 บาทเพื่อใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ของสมาชิก ทั้งนี้ตามจำนวนปีที่จำคุก (เกิน 6 เดือนคิดเป็น 1 ปี) และมีสิทธิอื่นเทียบเท่าสมาชิกทุกอย่าง เมื่อพ้นคดีให้พักการส่งเงินบำรุงรุ่น โดยเริ่มนับจากเดือนถัดไปจากเดือนที่พ้นคดีเป็นเวลา 12 เดือน แล้วให้เริ่มส่งเงินบำรุงรุ่นในรอบปีที่มาถึง
ข้อ.42 ในกรณีประสบภัยพิบัติ
(42.1) ที่พักอาศัยของสมาชิกหรือครอบครัวที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านได้รับความเสียหายจากภัยพิบัติ ให้คณะกรรมการรุ่นพิจารณาจ่ายเงินสวัสดิการรุ่นตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 3,000 บาท

หมวดที่ 6
การแก้ไขระเบียบ
ข้อ.43 การแก้ไขระเบียบนี้ไม่สามารถกระทำได้ ยกเว้นตัวเลขเงินสวัสดิการรุ่นที่ได้ระบุไว้ในระเบียบนี้ในการเปลี่ยนแปลงตัวเลขเงินสวัสดิการรุ่นแต่ละครั้งให้ออกเป็นหนังสือแจ้งให้สมาชิกทราบและให้มีผลบังคับใช้เป็นเวลาไม่ต่ำกว่า 5 ปี คณะกรรมการรุ่นสามารถออกระเบียบเพิ่มเติมได้โดยนำเรื่องเข้าที่ประชุมคณะกรรมการรุ่นเพื่อดำเนินการตามขั้นตอน และประธานกรรมการรุ่นลงนามอนุมัติจึงจะมีผลบังคับใช้

ประกาศ ณ วันที่
(ลงชื่อ)………………………………………….
(ณัฐพงษ์ วงศ์ทองศรี)
ประธานกรรมการรุ่นนักเรียนนายเรือรุ่นที่ 97